WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Sobota, 6 sierpnia 2022
PRZEMIENIENIE PAŃSKIE (rok C)
Święto

Nieszpory
(monastyczna LG)K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.


O Światło ze Światłości,
Odkupicielu świata,
Wysłuchaj nas łaskawie,
Gdy pieśnią Cię chwalimy.

Wybranym swoim świadkom
Zjawiłeś się na górze
Promieniejący blaskiem
W odwiecznej swojej chwale.

Nowego Prawa uczniom
Jak i prorokom dawnym
Objawiasz swoje Bóstwo,
Umacniasz w sercach wiarę.

Głos Ojca z jasnej chmury
Zaświadcza Twe synostwo,
A my głosimy Ciebie
Najwyższym Panem świata.

Ty, któryś przyjął ciało,
By zbawić zatraconych,
W mistycznym ciele Twoim
Daj wytrwać nam do końca.

Śpiewamy Twoją chwałę,
Jedyny Boży Synu,
Nam dzisiaj objawiony
Przez Ojca i przez Ducha. Amen.


1 ant. Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i jego brata Jana; * zaprowadził ich osobno na górę wysoką / i tam się wobec nich przemienił.

Psalm 110, 1-5. 7
Mesjasz królem i kapłanem
Trzeba bowiem, aby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół u stóp swoich (1 Kor 15, 25)

Rzekł Pan do Pana mego: *
"Siądź po mojej prawicy,
Aż uczynię Twych wrogów *
podnóżkiem stóp Twoich".
Pan rozciągnie moc Twego berła ze Syjonu; *
panuj wśród swych nieprzyjaciół!
Przy Tobie panowanie w dniu Twego triumfu: †
w blasku świętości *
z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę.
Pan przysiągł i tego nie odwoła: *
"Tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka".
Pan jest po Twojej prawicy, *
zetrze królów w dzień swego gniewu.
On po drodze pić będzie z potoku, *
dlatego głowę podniesie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i jego brata Jana; / zaprowadził ich osobno na górę wysoką / i tam się wobec nich przemienił.

2 ant. Jego twarz zajaśniała jak słońce, * a Jego szaty bielą śniegu zalśniły.

Psalm 113
Chwalebne jest imię Pana
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych (Łk 1, 52)

Chwalcie, słudzy Pańscy, *
chwalcie imię Pana.
Niech imię Pana będzie błogosławione, *
teraz i na wieki.
Od wschodu aż do zachodu słońca *
niech będzie pochwalone imię Pana.
Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, *
ponad niebiosa sięga Jego chwała.
Kto jest jak nasz Pan Bóg, który mieszka w górze *
i w dół spogląda na niebo i na ziemię?
Podnosi z prochu nędzarza *
i dźwiga z gnoju ubogiego,
By go posadzić wśród książąt, *
wśród książąt swojego ludu.
Tej, co była niepłodna, każe mieszkać w domu *
jako matce cieszącej się dziećmi.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Jego twarz zajaśniała jak słońce, / a Jego szaty bielą śniegu zalśniły.

3 ant. A oto uczniom się ukazali Mojżesz i Eliasz, * którzy rozmawiali z Jezusem.

Psalm 117
Chwała miłosiernemu Bogu
Niech poganie wielbią Boga za okazane sobie miłosierdzie (por. Rz 15, 9)

Chwalcie Pana, wszystkie narody, *
wysławiajcie Go, wszystkie ludy!
Bo potężna nad nami Jego łaska, *
a wierność Pana trwa na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. A oto uczniom się ukazali Mojżesz i Eliasz, / którzy rozmawiali z Jezusem.

4 ant. Odezwał się głos z obłoku: * To jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie.

Pieśń (por. 1 Tm 3, 16)
Tajemnica i chwała Chrystusa

W. Chwalcie Pana, wszystkie narody!
Chrystus objawił się w ciele, *
w Duchu został usprawiedliwiony.
W. Chwalcie Pana, wszystkie narody!
Ukazał się aniołom, *
ogłoszony był poganom.
W. Chwalcie Pana, wszystkie narody!
Znalazł wiarę w świecie, *
wzięty został w chwale.
W. Chwalcie Pana, wszystkie narody!
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
W. Chwalcie Pana, wszystkie narody!
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
W. Chwalcie Pana, wszystkie narody!

Ant. Odezwał się głos z obłoku: / To jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie.


Rz 8, 16-17

Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa; skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by też wspólnie mieć udział w chwale.K.   Przed Panem kroczą majestat i piękno, * Alleluja, alleluja.
W.  Przed Panem kroczą majestat i piękno, / Alleluja, alleluja.
K.   Potęga i blask są w Jego przybytku.
W.  Alleluja, alleluja.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Przed Panem kroczą majestat i piękno, / Alleluja, alleluja.


Łk 1, 46-55

Ant. Gdy schodzili z góry, Jezus przykazał uczniom: * Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, / aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Gdy schodzili z góry, Jezus przykazał uczniom: / Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, / aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie.
Z ufnością zanośmy nasze prośby do Zbawiciela, który cudownie przemienił się na górze w obecności swoich uczniów i wołajmy do Niego:
Swoją światłością oświeć nas, Boże!

Chryste, Ty przez swe przemienienie objawiłeś uczniom przed męką chwałę zmartwychwstania,
- daj, aby Twój Kościół wśród utrapień świata był promienny radością Twojego zwycięstwa.
Swoją światłością oświeć nas, Boże!

Chryste, Ty wziąłeś ze sobą na górę Piotra, Jakuba i Jana,
- daj, aby nasz Papież N. i Biskupi służyli Twojemu ludowi w nadziei zmartwychwstania.
Swoją światłością oświeć nas, Boże!

Chryste, Ty na górze zajaśniałeś w chwale wobec Mojżesza i Eliasza,
- spraw, aby Twój naród wybrany osiągnął pełnię odkupienia.
Swoją światłością oświeć nas, Boże!

Chryste, Ty zajaśniałeś światu, gdy ukazała się nad Tobą chwała Stwórcy,
- wspomagaj ludzi dobrej woli, aby postępowali w Twojej światłości.
Swoją światłością oświeć nas, Boże!

Chryste, Ty przemieniasz nasze ciała podległe zniszczeniu na podobne do Twego ciała chwalebnego,
- wprowadź do swej chwały naszych zmarłych braci.
Swoją światłością oświeć nas, Boże!

Po prośbach przełożony odmawia lub śpiewa Modlitwę Pańską aż do słów "i nie wódź nas na pokuszenie" włącznie, na którą wszyscy odpowiadają "ale nas zbaw ode złego". W razie nieobecności przełożonego Modlitwę Pańską odmawiają lub śpiewają wszyscy:

K. Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
W. ale nas zbaw ode złego.Boże, Ty przy chwalebnym Przemienieniu Twojego Jedynego Syna potwierdziłeś tajemnice wiary świadectwem Ojców i ukazałeś chwałę, jaka czeka Twoje przybrane dzieci, spraw, abyśmy posłuszni głosowi Twojego umiłowanego Syna, * stali się Jego współdziedzicami. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona tę Godzinę kończy się mówiąc:
K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.

W oficjum odmawianym indywidualnie mówi się:
Niech nas Pan błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.

Tu, gdzie jest zwyczaj śpiewania po Komplecie pieśni Bogurodzica, po Nieszporach śpiewa się lub odmawia jedną z końcowych antyfon do NMP.

Zgodnie ze zwyczajem, Nieszpory można zakończyć wspomnieniem o braciach (siostrach) nieobecnych:
K. Pomoc Boża niech będzie zawsze z nami.
W. I z naszymi braćmi (siostrami) nieobecnymi. Amen.

Dalej - Kompleta

Wydawnictwo Benedyktynów - Tyniec

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Monastycznej Liturgii Godzin - © Copyright by Wydawnictwo Benedyktynów - Tyniec

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG